Stort renoveringsarbete av det 40 ton tunga valsverket i smedjan

Under 2022 upptäcktes att valsverket i smedjan sjunkit och att vidare användning skulle kunna förstöra de gamla maskinerna. Valsverket har under lång tid sjunkit ner i marken och har tidigare rätats upp, men nu var det stopp. I höstas påbörjades renoveringsarbetet och nu pågår det tunga arbetet med att bygga upp ett nytt fundament.

Länsstyrelsen, Skinnskattebergs kommun och representanter från Karmansbo bruksmiljö diskuterade fram åtgärder och tillvägagångssätt och landade på att renoveringen ska genomföras i två faser. Fas 1 genomfördes i höstas och omfattade bland annat demontering och flytt av det tunga valsverket samt inspektion av den underliggande konstruktionen. Nu pågår fas 2 som omfattar renoveringsåtgärder och återflytt av valsverket.

Renoveringsarbetet i smedjan leds och genomförs till största del av föreningens ordförande Magne Raknes. I arbetet har han med sig bland annat Harri Vepsäläinen.

Valsverket på cirka 40 ton flyttades

När det gigantiska valsverket lyfts bort med stor kranbil, som precis kom in genom smedjans portar, upptäcktes att fundamentet från 1873 var i sämre skick än man trott med ruttet virke och trasigt tegel.

Kanalen under valsverket är uppbyggd av murverk och med trävirke mellan styrskenor och valsstolar. Under hösten har föreningens manskap rivit ruttet trä och trasigt tegel i murverket samt rensat kanalen för löst material. De har upptäckt att det kontinuerligt kommer in vatten i kanalen. Detta måste nu åtgärdas med dränering.

Metalldelarna i styrskenor, valsstolar och förankringsjärn är naturligtvis rostiga och har varit svåra att separera. Magne, Harri och andra som hjälper till i smedjan har använt mycket kraft och erfarenhet för att få delarna från varandra. Exempelvis har de använt domkraft med 20 tons tryck tillsammans med värme för att få lös fästjärn.

Arbete under våren och sommaren

Fram mot sommaren fortsätter arbetet med att bland annat färdigställa dränering, mura upp nytt murverk och få nytt virke på plats. Det är mycket och tungt arbete kvar innan valvsverket kan lyftas på plats igen.

Nya fästjärn och andra delar har producerats och ligger klara i smedjan för att kunna ersätta de angripna materialen.

Arbete med hänsyn till kulturhistoriska värden

Länsstyrelsen ställer en rad krav på hur arbetet ska genomföras och vilket material som ska användas. Arbetena ska utföras varsamt och med minsta möjliga åverkan på smedjans kulturhistoriska värden. Tegel ska ersättas med frostbeständigt tegel med samma dimensioner som befintligt tegel, virket ska vara behandlad kärnfura, nitade fästjärn ska ersättas med fyrkantsstål med gängad ände som ska monteras mot kvarstående förankringsjärn och nya muttrar ska tillverkas som kopior av de äldre.

Arbetena sker under antikvarisk medverkan av en expert som följer arbetet, lämnar anvisningar, dokumenterar och besiktningar.

Skyddsbestämmelser för smedjan

Karmansbo bruk förklarades som byggnadsminne den 13 februari 2013 och är därmed skyddat enligt kulturmiljölagen. Till byggnadsminnet hör skyddsbestämmelser som bland annat anger smedjan inte får rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

Smedjan omfattas även av skyddsbestämmelse som anger att planlösning och/eller stomme inte får ändras och att åtgärder ej får vidtas som medför ingrepp i eller förändring av fast inredning, tekniska installationer, vattenföringssystem tillhörande smedjorna samt fast maskinell utrustning.